CigájaDomáceOvceZošľachtená valaška

Priebeh laktácie pri cigáji a zošľachtenej valaške

V roku 2015 vedci sledovali tvar laktačných kriviek dvoch našich plemien oviec – cigáje a zošľachtenej valašky. Zistili, že napriek rovnakému množstvu nadojeného mlieka za 150-dňovú laktáciu sa tvary laktačných kriviek týchto plemien líšia.

Laktačnou krivkou graficky vyjadrujeme zmeny v produkcii mlieka počas laktácie. Z pohľadu chovateľa je výhodnejšou vyrovnanejšia krivka, čo znamená, že denná produkcia mlieka na začiatku a na konci laktácie sa príliš neodlišujú. Vedci už skôr zistili, že tvar laktačnej krivky a teda aj produkcia mlieka v jednotlivých fázach laktácie je dedičná. To znamená, že zmeny v množstve nadojeného mlieka počas laktácie sa prenášajú z rodičov na potomkov.

V roku 2015 vedci zistili, že pri plemene zošľachtená valaška bola 150-dňová laktácia v období od 50. do 200. dňa vyrovnanejšia, než pri plemene cigája. Produkcia mlieka pri zošľachtenej valaške klesla v priebehu laktácie o 21%, zatiaľ čo pri cigáji bol pokles až 44%. Zmeny nastali aj pri obsahu tuku a bielkovín. Výraznejší nárast obsahu tuku a bielkovín zistili pri plemene cigája. Pri plemene zošľachtená valaška bol tento nárast menej výrazný. Napriek týmto rozdielom, priemerná produkcia mlieka za 150-dňovú laktáciu bola pri oboch plemenách rovnaká.

Zdroj: The effect of stage of lactation on daily milk yield, and milk fat and protein content in Tsigai and Improved Valachian ewes (doi: 10.15567/mljekarstvo.2015.0107)

AskánskeDomáce

Jediný chov plemena askánske merino v celej Európskej únii je na Slovensku

Aj keď askánske merino nie je pôvodným slovenským plemenom, jeho chov má u nás dlhú tradíciu. Po roku 1989 nastali u nás pre merinské ovce ťažké časy, ktoré takmer viedli k ich zániku. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 10/2017, s. 36-37)

DomáceZošľachtená valaška

Zošľachtená valaška

Plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982, vzniklo kombinačným krížením pôvodného typu valašky s baranmi importovaných plemien. Prvotným cieľom zošľachťovania bolo zjemniť charakter vlny. Výsledkom šľachtiteľského procesu bolo napokon celkové zlepšenie produkčných vlastností oviec pri zachovaní odolnosti a prispôsobivosti zvierat drsnejším podmienkam. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)

CigájaDomáce

Cigája

Plemeno patrí medzi najstaršie čiernohlavé plemená. Jeho začiatky siahajú do Malej Ázii, odkiaľ sa postupne dostalo na Balkán (najmä oblasť dnešného Rumunska) a neskôr do karpatského regiónu a východnej Európy Viac…(Listovka AX, 2017)

DomáceValaška

Pôvodná valaška – plemeno, ktoré vstalo z popola

Pôvodná valaška, alebo presnejšie valaška, predstavuje najpôvodnejšie plemeno oviec chované na území Slovenska. Jej pôvod môžeme vystopovať do obdobia tzv. valaskej kolonizácie v 13. až 14. storočí, keď prichádza z územia dnešného Rumunska. Viac…(Článok uverejnený v SChove 8/2016, s. 38-39).

AskánskeDomáce

Askánske merino

Pôvod merinských oviec treba hľadať v Ázii, odkiaľ sa dostali do Európy. Veľký rozmach zažili v Španielsku, odkiaľ sa vyvážali do celého sveta. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)

DomáceValaška

Valaška – plemeno, ktoré sme takmer stratili

V štrnástom storočí začali na naše územie po hrebeňoch Karpát prichádzať kočovní pastieri z Valašska (súčasné Rumunsko) – valaská kolonizácia. Títo začali osídľovať podhorské oblasti a efektívne využívať horské holiny a stráne na chov a pasenie oviec, ktoré so sebou priniesli. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)