Domovska

Chráňme, čo je naše!

Čo sú živočíšne genetické zdroje?

1. všetky plemená a materiál živočíšneho pôvodu, nesúci jednotky dedičnosti, ktorý má aktuálny alebo potenciálny význam pre poľnohospodárstvo a výživu ľudstva

2. lokálne, z pravidla ohrozené plemená hospodárskych zvierat

Chcem vedieť viac

NPPC - VÚŽV Nitra - národný kontaktný bod pre manažment ŽGZ

1. monitoring stavu populácií hospodárskych zvierat na Slovensku

2. uchovávanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat

3. prezentovanie zvierat ohrozených plemien a poradenstvo

Chcem vedieť viac

Novinky

Indikátory trvaloudržateľného rozvoja Agendy 2030

Aktuálne je na Slovensku evidovaných viac než 300 plemien hospodárskych zvierat. Z pohľadu živočíšnych genetických zdrojov je v celosvetovom meradle najväčším problémom súčasnej doby presadzovanie špecializovaných a vysoko výkonných plemien na úkor tých domácich. Viacero z pôvodných plemien sa tak stávajú ohrozenými z pohľadu ich straty v budúcnosti. Preto je nevyhnutné každoročne sledovať počty jednotlivých plemien hospodárskych zvierat.

Indikátor 2.5.1b Podiel ŽGZ v génových bankách

Nepostačujúce množstvo vzoriek
16.13%
Žiadne vzorky
83.87%

Indikátor 2.5.2 Podiel lokálnych ŽGZ

Neohrozené lokálne plemená
8%
Ohrozené lokálne plemená
67%
Lokálne plemená s neznámym stavom
25%