Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra

Dlhodobé uchovávanie vzoriek živočíšnych genetických zdrojov je súčasťou úsilia o ochranu diverzity hospodárskych zvierat. V tejto oblasti ide predovšetkým o zmrazovanie vzoriek, ktoré môžu byť neskôr využité pri rozšírení diverzity, ozdravení alebo znovuobnovení plemien hospodárskych zvierat, ktoré sú ohrozené, alebo zanikli. Typickým príkladom je zmrazovanie semenných dávok, pre neskoršie využitie v umelej inseminácii. Výskum v tejto oblasti je zameraný na vylepšovanie metód, ktoré súvisia s dlhodobým uskladňovaním získaných vzoriek a analýzy vplyvu zmrazenia na využiteľnosť týchto vzoriek.

V septembri 2021 sa Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra (GB NPPC-VÚŽV) stala na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym regionálnym kontaktným bodom pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP) a dohody medzi MPRV SR a GB NPPC-VÚŽV členom Európskej siete génových bánk živočíšnych genetických zdrojov (EUGENA). Cieľom siete EUGENA je podporovať ex situ uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a tým pomôcť pri implementácii Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje a Nagojského protokolu, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.

Aktuálne GB NPPC-VÚŽV, ktorej činnosť zabezpečuje Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, uchováva inseminačné dávky hovädzieho dobytka (pinzgauský a slovenský strakatý dobytok), oviec (valaška, zošľachtená valaška, slovenská dojná ovca), králikov (holíčský modrý, nitriansky, slovenský sivomodrý rex, slovenský pastelový rex, zoborský, zdrobnený slovenský sivomodrý rex) a hydiny (oravka), oocyty a embryá hovädzieho dobytka a králikov, kmeňové bunky králikov a DNA viacerých slovenských plemien vrátane včiel (slovenská kranská včela).