Úloha NPPC - VÚŽV Nitra

Slovenská republika sa podobne ako ďalšie európske krajiny zaviazala k plneniu cieľov Dohovoru o biologickej diverzite a cieľov Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje. Hlavným pilierom efektívnych snáh v oblasti ochrany živočíšnych genetických zdrojov sú právne predpisy a stratégie, ktoré určujú dlhodobé ciele ochrany. NPPC – VÚŽV Nitra sa aktívne podieľa pri príprave a poskytovaní informácií zodpovedným ministerstvám (MPRV SR, MŽP SR). Na medzinárodnej úrovni poskytuje informácie o stave ochrany živočíšnych genetických zdrojov Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Úzko spolupracuje s Európskym regionálnym bodom pre živočíšne genetické zdroje (ERFP) pri príprave dokumentov týkajúcich sa ochrany živočíšnych genetických zdrojov v európskom priestore. Na národnej úrovni je dôležitou časťou spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a záujmovými zoskupeniami, napr. OZ Chováme doma.

Monitoring plemien hospodárskych zvierat

NPPC-VÚŽV Nitra bolo poverené monitoringom populácií hospodárskych zvierat a jeho pracovníci pravidelne aktualizujú databázu živočíšnych genetických zdrojov (DAD-IS) za Slovenskú republiku. Cieľom tohto monitoringu je stanoviť statusy rizík straty populácií hospodárskych zvierat a následne prijať také opatrenia, ktoré týmto trendom zabránia. Kľúčovým bodom monitoringu je úzka spolupráca NPPC – VÚŽV Nitra s chovateľskými organizáciami, ktoré vedú plemenné knihy jednotlivých plemien a spolupráca s Plemenárskymi službami SR, š.p., ktoré pravidelne poskytujú údaje o veľkosti populácií hospodárskych zvierat. Vo svetovej databáze DAD-IS tak možno nájsť údaje o 15 plemenách dobytka, 11 plemenách koní, 27 plemenách oviec, 5 plemenách kôz, 6 plemenách ošípaných, 49 plemenách králikov a 27 plemenách hydiny, ktoré sa dlhodobo chovajú na Slovensku. Monitoring plemien hospodárskych zvierat pomáha pri kontrole indikátora 2.5.2 -Podiel lokálnych živočíšnych genetických zdrojov.

Chov a uchovávanie ohrozených živočíšnych genetických zdrojov

Dôležitým krokom v ochrane je udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov. V tejto oblasti Slovenská republika v súčasnosti podporuje chov ohrozených plemien v prirodzených podmienkach prostredníctvom Agroenvironmentálneho opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka. Taktiež podporuje uchovávanie niektorých plemien formou živých zvierat chovaných mimo ich prirodzeného výskytu. Jedným z takýchto chovov je aj farma NPPC-VÚŽV Nitra. Zvieratá našej farmy plnia hneď niekoľko úloh. V prvom rade sú využívané pre experimentálne účely (genetické analýzy, kontrola úžitkovosti). Chov je zameraný aj na produkciu plemenného materiálu pre chovateľskú verejnosť. Zvieratá sú každoročne predvádzané na rôznych celonárodných a regionálnych výstavách s cieľom prezentovať naše ohrozené plemená. Dôležitou súčasťou činností NPPC – VÚŽV Nitra je aj prevádzkovanie génovej banky živočíšnych genetických zdrojov, kde sú dlhodobo uchovávané vzorky (krv, sperma) vybraných plemien hospodárskych zvierat. Samozrejme, zvieratá z našej farmy patria medzi prvých a pravidelných darcov vzoriek pre našu génovú banku. Týmito aktivitami Slovenská republika prispieva ako členská krajina Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) k plneniu indikátora 2.5.1 – Počet rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo uskladnených v génových bankách.

Propagácia a poradenstvo

Na to, aby sa populácie našich plemien hospodárskych zvierat rozrastali alebo aspoň nezmenšovali je nevyhnutné informovať širokú verejnosť o ich existencii a výhodách, ktoré sú spojené s ich chovom. Preto je úlohou NPPC – VÚŽV Nitra aj zvyšovanie povedomia o ohrozených plemenách hospodárskych zvierat medzi chovateľskou a laickou verejnosťou. K plneniu tejto úlohy využívame prezentovanie zvierat z našej farmy, publikovanie článkov, či vystupovanie našich pracovníkov v médiách a poskytovanie poradenstva chovateľom hospodárskych zvierat.