Účelové hospodárstvo NPPC-VÚŽV Nitra

Chov oviec plemena valaška

S budovaním stáda valašiek na farme NPPC-VÚŽV Nitra sa začalo v roku 2012. Prvé zvieratá pochádzali z chovu pána Roziaka z Michalkovej pri Zvolene. K nim pribudol plemenný baran línie Juráš od pána Vladimíra Magnu z Ponickej Lehôtky. V máji 2015 bolo stádo uznané za rozmnožovací chov. V rovnakom roku bol zakúpený nový plemenník – baran línie Kriváň (V. Magna, Ponická Lehôtka). V roku 2016 bol dovezený nepríbuzný mladý baran línie Ondráš z chovu manželov Žitníkovcov z Bludovíc pri Novom Jičíne. Od počiatku náš chov zaznamenával veľmi pekné výsledky. V kontrolnom roku 2016 dosiahlo tunajších 10 bahníc oplodnenosť  na úrovni 100% a plodnosť na obahnenú bahnicu bola 177,8%. Výborné boli aj priemerné denné prírastky živej hmotnosti jahniat otetovaných v roku 2016 (275 g). Aj na základe týchto parametrov výberová komisia odporučila uznať chov NPPC v Nitre za šľachtiteľský.

Našim cieľom je udržiavať malopočetné stádo (približne 10 bahníc a jariek), pričom sa dbá na líniovú a exteriérovú rozmanitosť stáda, a to predovšetkým s ohľadom na  sfarbenie a rohatosť oviec. Dôraz sa kladie aj na požadovaný rámec tela a sortiment vlny. Zvieratá slúžia pri riešení výskumných úloh, no dôležitá je aj ich úloha pri propagácii činnosti agrorezortu a špeciálne živočíšnych genetických zdrojov na rôznych výstavách.

Chov plemena slovenská dojná ovca

Pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra v 90-tych rokoch minulého storočia navrhli program zošľachťovania a boli tiež garantmi programu tvorby slovenskej dojnej ovce na Slovensku. V roku 2016 bol na NPPC – VÚŽV Nitra ako organizácii zodpovednej za metodické riadenie programu šľachtenia vypracovaný a predložený komplexný analytický materiál „Aktuálny stav v šľachtení slovenskej dojnej ovce“. Nasledovali pracovné stretnutia s pracovníkmi MPRV SR, ZCHOK – družstvo, PS SR, š.p. a zainteresovanými chovateľmi. Proces bol zavŕšený dňa 26. mája 2017 slávnostným uznaním nového národného plemena oviec.

NPPC – VÚŽV – pracovisko Trenčianska Teplá produkovalo každoročne desiatky plemenných baranov tohto plemena, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnili genofond oviec na celom Slovensku. Neskôr bol chov slovenskej dojnej ovce presunutý na farmu NPPC-VÚŽV Nitra v Lužiankach. Každoročne pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra analyzujú vývoj populácie a úžitkovosť zvierat slovenskej dojnej ovce, výrazným spôsobom sa podieľajú na jej propagácii. Súčasťou je odborné poradenstvo v šľachtiteľských chovoch,  ktoré sa zaoberajú chovom a rozvojom tohto plemena. V roku 2019 dosiahlo 56 bahníc chovaných na NPPC-VÚŽV oplodnenosť takmer 100%, pričom plodnosť na obahnenú bahnicu bola 167%.

Cieľom nášho chovu je udržiavať stádo 50 bahníc, so zameraním sa na upevňovanie ekonomicky dôležitých vlastností plemena, s produkciou plemenného materiálu pre iných záujemcov o chov tohto plemena. Zvieratá nám slúžia aj na výskum, prezentovanie agrosektora a tohto nového národného  plemena oviec.

Chov oravky

Na farme NPPC-VÚŽV Nitra máme v súčasnosti zostavené tri línie oravky žltohnedej. V chove vykonávame kontrolu úžitkovosti – sledujeme reprodukčné ukazovatele (oplodnenosť, liahnivosť), produkčné ukazovatele – rast kurčiat (váženia vo veku 5, 12 a 20 týždňov), znášku (priemernú znášku a intenzitu znášky podľa línií), hmotnosť vajec (každých prvých sedem dní v mesiaci vážime vajcia podľa línií) a ich vonkajšiu a vnútornú kvalitu. Vo veku 12 týždňov robíme prísnu selekciu. Do ďalšieho chovu zaraďujeme len zvieratá, ktoré spĺňajú plemenný štandard.

V poslednom období sa venujeme aj sledovaniu genetického polymorfizmu génu MC4R (melanokortínového receptora 4) ovplyvňujúceho podstatnou mierou produkčné (rastové a jatočné) vlastnosti hydiny. Poznanie genetického polymorfizmu ovplyvňujúceho produkčné vlastnosti podstatnou mierou prispieva k zefektívneniu procesu udržateľnosti národných plemien a línií a umožní spresniť a objektivizovať plemenný štandard a zefektívniť proces udržateľnosti uvedeného plemena. Do našej génovej banky boli poskytnuté blastodermálne a primordiálne zárodočné bunky spolu s ejakulátom, ktorý bol odobratý zvieratám z nášho chovu. V chove sledujeme predovšetkým rast kurčiat (váženia vo veku 5, 12 a 20 týždňov). Chovateľom poskytujeme kvalitný genetický materiál vo forme násadových vajec, jednodňových kurčiat a mladej hydiny.

Každoročne farma NPPC-VÚŽV Nitra produkuje jednoročné kurčatá určené pre chovateľskú prax. Okrem výskumu a produkcie plemenného materiálu sa zvieratá zúčastňujú aj celoštátnych a regionálnych výstav, kde vďaka nim môžeme prezentovať naše slovenské plemená a zvyšovať záujem chovateľov o toto plemeno. Výsledky práce našej farmy dokladujú aj mnohé víťazstvá na súťažiach zvierat.

Chov králikov národných plemien

Na farme NPPC-VÚŽV Nitra realizujeme udržiavací chov genetických rezerv národných plemien nitrianskeho a zoborského králika. Zameriavame sa v ňom na monitorovanie reprodukčných a produkčných ukazovateľov a na realizáciu genetických štúdií zameraných na vyhľadávanie biomarkerov využiteľných pri markerovo asistovanej selekcii. Intenzívne spolupracujeme s chovateľmi organizovanými klubom chovateľov zoborských králikov a klubom KANINO pri SZCH. Zúčastňujeme sa celoštátnych a regionálnych výstav a iných chovateľských a prezentačných podujatí, na ktorých okrem zvierat prezentujeme výsledky výskumu v danej oblasti.