DomáceStrakatý

ERFP ad hoc akcia “Simmental”

Počas roka 2024 koordinuje Slovensko (Ján Tomka, OSCH NPPC-VÚŽV Nitra) spolu s Poľskom (Ewa Sosin, Intytut Zootechniki, Balice) ad hoc akciu „Identifikácia simentálskeho dobytka v Európe “, ktorú zastrešuje Európsky regionálny fokálny bod pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP). Ďalšími členmi akcie sú Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Srbsko a Nemecko. Akcia je zameraná na popis populácií simentálskeho dobytka v európskych krajinách a na identifikáciu možných izolovaných subpopulácií tohto plemena, ktoré si zachovali pôvodné vlastnosti (sfarbenie, odolnosť, dlhovekosť, vhodnosť pre špecifické produkčné systémy). Cieľom akcie je tiež zistiť do akej miery sú uchovávané vzorky týchto plemien v génových bankách. Dotazníkovou formou sú do akcie zapojené aj ďalšie krajiny európskeho regiónu, ktoré na svojom území chovajú tento typ dobytka. Nevyhnutnou súčasťou tejto akcie je komunikácia s chovateľskými zväzmi, ktoré poskytujú aktuálne informácie o populáciách, šľachtiteľských programoch, či vedení plemenných kníh. Sme radi, že v rámci Slovenska sa do tejto akcie aktívne zapojil Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka a informácie poskytol aj Zväz chovateľom mäsového dobytka na Slovensku.

Počas dvoch májových dní (21.-22. mája) sa na Odbore systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (OSCH) NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnilo pracovné stretnutie členov tejto skupiny. Počas neho sme si vypočuli informácie o aktuálnom stave simentálskych populácií v Česku, Rakúsku, Poľsku a Srbsku. Pozvaní kolegovia so Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odprezentovali aplikovanie celogenómových analýz pri skúmaní genetickej príbuznosti populácií a možnosti ich využitia pri štúdii genetického pozadia sfarbenia zvierat. Počas oficiálneho stretnutia aj mimo neho si účastníci vymieňali skúsenosti s identifikáciou (sub)populácií ohrozených plemien hovädzieho dobytka a postupy ich záchrany. Okrem priestorov OSCH účastníci stretnutia využili možnosť diskusií priamo v teréne, kde navštívili  farmu PD Kozárovce s moderným slovenským strakatým dobytkom. Následne sa presunuli do regiónu hriňovských lazov, kde navštívili rodinné gazdovstvá (Farma pod Melichovou skalou, farma p. Malčeka), ktoré chovajú pôvodný typ slovenského strakatého dobytka – známe cementárky.

Naše  poďakovanie patrí chovateľom za možnosť návštevy ich fariem a výborné pohostenie a účastníkom stretnutia, ktorí aj takto prejavili záujem o simentálsky dobytok a aktivity spojené s hľadaním pôvodného typu tohto plemena.