CigájaDomáceOvceZošľachtená valaška

Priebeh laktácie pri cigáji a zošľachtenej valaške

V roku 2015 vedci sledovali tvar laktačných kriviek dvoch našich plemien oviec – cigáje a zošľachtenej valašky. Zistili, že napriek rovnakému množstvu nadojeného mlieka za 150-dňovú laktáciu sa tvary laktačných kriviek týchto plemien líšia.

Laktačnou krivkou graficky vyjadrujeme zmeny v produkcii mlieka počas laktácie. Z pohľadu chovateľa je výhodnejšou vyrovnanejšia krivka, čo znamená, že denná produkcia mlieka na začiatku a na konci laktácie sa príliš neodlišujú. Vedci už skôr zistili, že tvar laktačnej krivky a teda aj produkcia mlieka v jednotlivých fázach laktácie je dedičná. To znamená, že zmeny v množstve nadojeného mlieka počas laktácie sa prenášajú z rodičov na potomkov.

V roku 2015 vedci zistili, že pri plemene zošľachtená valaška bola 150-dňová laktácia v období od 50. do 200. dňa vyrovnanejšia, než pri plemene cigája. Produkcia mlieka pri zošľachtenej valaške klesla v priebehu laktácie o 21%, zatiaľ čo pri cigáji bol pokles až 44%. Zmeny nastali aj pri obsahu tuku a bielkovín. Výraznejší nárast obsahu tuku a bielkovín zistili pri plemene cigája. Pri plemene zošľachtená valaška bol tento nárast menej výrazný. Napriek týmto rozdielom, priemerná produkcia mlieka za 150-dňovú laktáciu bola pri oboch plemenách rovnaká.

Zdroj: The effect of stage of lactation on daily milk yield, and milk fat and protein content in Tsigai and Improved Valachian ewes (doi: 10.15567/mljekarstvo.2015.0107)

DomáceZošľachtená valaška

Zošľachtená valaška

Plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982, vzniklo kombinačným krížením pôvodného typu valašky s baranmi importovaných plemien. Prvotným cieľom zošľachťovania bolo zjemniť charakter vlny. Výsledkom šľachtiteľského procesu bolo napokon celkové zlepšenie produkčných vlastností oviec pri zachovaní odolnosti a prispôsobivosti zvierat drsnejším podmienkam. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)