DomácePinzauský

Čo nám hovorí genóm pinzgauského dobytka („keby genóm vedel rozprávať“)

Publikovaná štúdia je prvou detailnou analýzou genetickej diverzity pinzgauského dobytka, ktorá prezentuje naše zistenia a poukazuje na možnosti ich využitia pre zachovanie plemena v jeho pôvodnom fenotype. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 7-8/2017, s. 46-47)