Svet

Záchrana domácich plemien v Nórsku

V Nórsku sa podarilo za 30 rokov zvrátiť klesajúci trend šiestich kriticky ohrozených plemien hovädzieho dobytka. Prispela k tomu dobrá evidencia zvierat, komunikácia a dobré poradenstvo.

Päť plemien hovädzieho dobytka v Nórsku sa v 90-tych rokoch dostalo na okraj vyhynutia, keď v krajine evidovali iba desiatky zvierat týchto mliekových plemien. V roku 1990 prebehol monitoring týchto populácií a bola spustená databáza pre evidenciu zvierat týchto plemien. Registrácia zvierat v tejto databáze je dobrovoľná a bezplatná, databáza prakticky nahrádza úlohy plemennej knihy. Informácie uchovávané v tejto databáze slúžia chovateľom pri kontrole príbuzenskej plemenitby a pomáhajú pri výbere nepríbuzných zvierat. Údaje z nej sa využívajú aj pre hodnotenie stavu populácií jednotlivých plemien.

Dôležitou súčasťou záchrany plemien bolo zapojenie chovateľského združenia Geno (Zväz chovateľov nórskeho červeného dobytka), ktorý každoročne od roku 1990 nakupoval mladých býčkov na produkciu semena pre génovú banku. Geno tiež poskytuje finančné prostriedky na samotnú produkciu a uchovávanie získaných vzoriek.

Počas tridsiatich rokov bolo hlavným cieľom zvýšiť počet žijúcich zvierat a zároveň sa vyhnúť vysokému stupňu príbuzenskej plemenitby. To vyžadovalo dobrú komunikáciu a jednoduchý prístup chovateľov k bezplatnému poradenstvu. Podobne ako v prípade pinzgauského dobytka na Slovensku, aj tu sa chovatelia začali viac orientovať na chov dobytka v systéme bez trhovej produkcie mlieka. Dôsledkom bolo, že v populáciách pôvodne mliekových plemien sa v roku 2015 chovalo až 50% kráv v systéme dojčiacich kráv. V súčasnosti sa tento podiel odhaduje na 75%. Počty zvierat ohrozených plemien však stúpli z niekoľkých desiatok na stovky. Za úspechom záchrany plemien možno čiastočne vidieť aj dotačnú politiku. Podpora pre ohrozené plemená začala byť vyplácaná v roku 2000, no jej výška stúpala len pomaly. Po ôsmych rokoch prekonala 100EUR/kravu/rok, v súčasnosti je na úrovni 370EUR/kravu/rok. Túto podporu v Nórsku nepovažujú za kompenzáciu príjmov, ale za odmenu pre farmárov a ich úsilie v ochrane ohrozených plemien.

Viac na: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/3073873