Svet

ERFP – Európsky regionálny fokálny bod pre živočíšne genetické zdroje

Ochrana ohrozených plemien hospodárskych zvierat (živočíšnych genetických zdrojov) je predovšetkým zodpovednosťou jednotlivých krajín. Avšak, pre zlepšenie tejto ochrany je potrebná medzinárodná spolupráca. V európskom priestore túto spoluprácu zaisťuje Európsky regionálny fokálny bod pre živočíšne genetické zdroje. Tento predstavuje sieť národných koordinátorov a odborníkov, ktorí sú zapojení v rôznych aktivitách v oblasti ochrany živočíšnych genetických zdrojov. Okrem výmeny poznatkov a skúseností rieši ERFP aj dlhodobé a krátkodobé úlohy.

Prostredníctvom pracovných skupín (WG, Task force) rieši dlhodobé úlohy. Aktuálne sa tieto skupiny zaoberajú problematikou „cezhraničných“ plemien, prípravou strategických dokumentov a informačnými systémami evidencie vzoriek v génových bankách. Krátkodobé úlohy sú riešené prostredníctvom ad hoc akcií. V predošlom roku sa v rámci týchto akcií riešila problematika domácich plemien koní v severských krajinách, hľadali sa možnosti vzájomnej spolupráce medzi databázami týkajúcimi sa živočíšnych genetických zdrojov a rozoberané boli aj sanitárne podmienky pre dlhodobé uchovávanie vzoriek v génových bankách.

Viac informácií o týchto aktivitách a mnoho ďalších informácií z oblasti ochrany živočíšnych genetických zdrojov nájdete priamo na stránkach ERFP (https://www.animalgeneticresources.net).