Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo naseplemena.sk

Stav súladu 

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov: 

1.1.1 Netextový obsah 

1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy 

1.4.1 Používanie farieb 

1.4.5 Text vo forme obrázkov 

2.1.1 Klávesnica 

2.4.4 Účel odkazu (v kontexte) 

2.4.5 Viacero spôsobov 

2.4.6 Nadpisy a menovky 

2.4.7 Viditeľné zameranie 

3.2.2 Vstup používateľa 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.6.2023. 

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 23.6.2023. 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese:  nppc@nppc.sk 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese:  standard@vicepremier.gov.sk

Správca obsahu

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2

951 41 Lužianky